Adres: Briel 17 Loods 5, 9200 Dendermonde
Openingsuren winkel
Woensdag : 9u – 12u en 13u – 16u
Eerste zaterdag vd maand tussen 13u en 15u.

OPGELET:  

Het magazijn is gesloten van maandag 1 juli tem dinsdag 16 juli 2024!

Adres: Briel 17 Loods 5, 9200 Dendermonde
Openingsuren voor het binnenbrengen materiaal
Maandag en Dinsdag : 9u30 – 12u 
Eerste zaterdag vd maand tussen 10u en 12u. 

 Alle andere momenten worden beschouwd als SLUIKSTORTEN. 
Er is camerabewaking.

OPGELET:
Het magazijn is gesloten van maandag  1 juli tem zondag 14 juli 2024!


Voorzitter 
Rita De VIs
Email : ritadevis1958@gmail.com
Tel : 0474 05 33 08
 

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN


VZW De Tondeldoos hecht veel belang aan de bescherming van je persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit houdt in dat:


• we je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze werden verstrekt;
• de verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• we vragen om je uitdrukkelijke toestemming indien we die nodig hebben voor de verwerking van gegevens;
• we passende technische en organisatorische maatregelen nemen voor de beveiliging van je gegevens;
• wij geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt.

De Tondeldoos is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. 

Indien je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt kun je contact opnemen met:
Rita De Vis – voorzitter – ritadevis1958@gmail.com
Tel 0474/05.33.08

Indien adres nodig: Driegoten 53 a 9220 Hamme

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

We kunnen volgende gegevens van je vragen, verwerken en bewaren:
• identificatie- en contactgegevens van de gebruikers : naam, voornaam, adres, telefoon, e-mail, geslacht, geboortedatum, nationaliteit;
• gezinssamenstelling;
• gegevens nodig om te oordelen over het verlenen van hulp en om in voorkomend geval adequaat hulp te kunnen bieden ;
• gegevens ons verstrekt door andere diensten, enkel na uitdrukkelijke toestemming;
• rijksregisternummer enkel indien daartoe een wettelijke verplichting is;
• beeldmateriaal: sfeer- en gerichte foto’s en filmpjes van activiteiten;
• Identificatiegegevens en bankrekeningnummer van de vrijwilligers;

• Identificatie- en contactgegevens van onze donateurs.

WAAROM VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

In het kader van onze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens van de gebruikers, vrijwilligers, stagiairs en donateurs.
Wij verwerken persoonsgegevens voor het doel waarvoor ze werden verstrekt: wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, uitvoering van een overeenkomst, toestemming. Wij verwerken:
• persoonlijke gegevens van onze vrijwilligers en stagiairs, in zoverre noodzakelijk om uitvoering te geven aan de vrijwilligersovereenkomst, resp. de stageovereenkomst;
• het bankrekeningnummer van vrijwilligers in zoverre noodzakelijk voor de terugbetaling van kostennota’s (contractuele verplichting / gerechtvaardigd belang);
• de naam en contactgevens van onze teneinde hen te bedanken (gerechtvaardigd belang);
• de naam en contactgegevens van de gebruikers in functie van versturen nieuwsbrieven, info, uitnodigingen voor activiteiten enz. (gerechtvaardigd belang);
• de naam en contactgegevens van derden die de nieuwsbrief ontvangen;
• persoonsgegevens en persoonlijke informatie van de gebruikers die nodig is voor het verlenen van ondersteuning door De Tondeldoos en voor het indienen van steunaanvragen bij derden.

VERSTREKKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS AAN ANDEREN

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij, bijv. om een aanvraag te doen in het kader van “Vakantie voor iedereen”, of om een Uitpas aan te vragen.
Wanneer wij je persoonsgegevens aan een derde verwerker overmaken, beperken wij de toegang van deze derde tot de gegevens die hij nodig heeft om zijn opdracht te vervullen.
Los van deze partijen zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Ook kunnen wij ook je persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Je kan die toestemming ook altijd intrekken. Die intrekking kan echter het doorgeven van gegevens in het verleden niet ongedaan maken.

PUBLIEKE GEGEVENS

Volgende gegevens kunnen gepubliceerd worden op onze website, Facebookpagina of in nieuwsbrieven:

• sfeerfoto’s : filmpjes van activiteiten;
• gerichte foto’s van activiteiten.

Indien je niet akkoord gaat met de publicatie van gerichte foto’s van jou, dan dien je ons te contacteren.

HOE LANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt verstrekt namelijk:
• wat betreft de persoonsgegevens van vrijwilligers en stagiairs: zolang je bij ons vrijwilliger/stagiair bent;
• wat betreft de persoonsgegevens van de gebruikers: zolang je beroep doet op ondersteuning door De Tondeldoos;
• wat betreft de persoonsgegevens van contactpersonen: de termijn waarbinnen je contacten onderhoudt met onze vzw.

WAT ZIJN JE PRIVACYRECHTEN EN HOE KAN JE DEZE UITOEFENEN?

In overeenstemming met de privacywetgeving kan je ons te allen tijde vragen om:
• te bevestigen dat wij je persoonsgegevens verwerken en een kopie te krijgen van alle persoonsgegevens die wij van je verwerken (“recht van toegang”);
• je persoonsgegevens te corrigeren in geval van foutieve of onvolledige gegevens (“recht van rectificatie”);
• je persoonsgegevens te verwijderen indien je niet langer een band hebt met onze organisatie (“recht op vergetelheid”);
• de verwerking van je persoonsgegevens te stoppen indien je niet langer een band hebt met onze organisatie (“recht van verzet”).

WAAR KAN JE TERECHT MET JE KLACHTEN?
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door ons en oordeel je dat je door ons niet geholpen wordt? Dan kan je steeds contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor deze verklaring steeds te wijzigen. De actuele versie van deze verklaring kan u altijd terugvinden op onze website.

Welkom terug